Novetats en la declaració dels ajuts de la PAC per a la campanya 2018 - aml Enginyers
319
post-template-default,single,single-post,postid-319,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.1.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Novetats en la declaració dels ajuts de la PAC per a la campanya 2018

A continuació us avancem les principals novetats sobre les normes  de campanya a tenir en compte  en la declaració dels ajuts de la PAC que es tramitaran mitjançant la DUN de l’any 2018.

Les principals novetats afecten al control de l’activitat agrària en les parcel·les declarades o les modificacions aplicables a les Superfícies d’Interès Ecològic (SIE) i conreus fixadors de nitrogen.

Com sempre, per a qualsevol dubte o aclarimet us podeu posar en contacte amb nosaltres.

Verificació de l’activitat agrària

Amb l’objecte de comprovar si es tracta de superfícies abandonades, fins ara, només es considerava com una situació de risc quan determinades superfícies de terres de cultiu s’hagin declarat, de manera reiterada, durant tres anys consecutius o més, en guaret o que en els recintes de pastura arbrat i arbustiva s’hagi declarat també de forma reiterada, durant tres anys consecutius o més, una activitat exclusivament basada en el manteniment en estat adequat.

A partir de 2018, també es considerarà una situació de risc la declaració d’activitats de manteniment en totes les parcel·les agrícoles de l’explotació.

Declaració de superfícies de pastures

En el cas de pastures, a la declaració anual, per a cada parcel·la o recinte s’ha d’indicar si l’aprofitament és de sega, “a dent” o només es realitzen tasques de manteniment.

Superfícies de guaret

A partir de la pròxima campanya de la DUN no es consideraran admissibles les superfícies que s’hagin declarat, de manera reiterada, durant més de cinc anys consecutius en guaret.

Els guarets que computin com a Superfícies d’Interès Ecològic (SIE) no es podran dedicar a la producció agrària (inclou la prohibició de pasturar) durant almenys un període de 6 mesos consecutius a comptar entre l’1 de gener i el 30 de setembre de l’any de sol·licitud (fins al 2017 aquest període era de 9 mesos, d’octubre any anterior a setembre any sol·licitud).

Durant aquest període establert de sis mesos queda prohibit aplicar productes fitosanitaris.

Ús de productes fitosanitaris en superfícies  SIE

Es prohibeix utilitzar productes fitosanitaris en guarets i en cultius fixadors de nitrogen (CFN) que es vulguin computar com a Superfícies d’Interès Ecològic (SIE). Aquesta prohibició inclou (tampoc es poden utilitzar) els productes autoritzats en agricultura ecològica, agricultura integrada o agricultura de conservació. Sí que es poden utilitzar fertilitzants químics, orgànics o inorgànics.

Cultius fixadors de nitrogen (CFN)

La prohibició de l’ús de productes fitosanitaris és efectiva durant tot el període de cultiu del CFN que es declari com a SIE. Per tant, no es podran utilitzar aquests productes des de la tardor de l’any anterior (feines de preparació del camp per a la sembra) i fins a finalitzar la collita. Després de la collita sí que es podrien utilitzar productes fitosanitaris.

Un recinte de CFN no es pot dedicar a guaret l’any següent. En canvi, sí que es pot repetir un CFN darrera un CFN l’any següent.

S’admet qualsevol barreja de CFN amb altres cultius no fixadors, sempre que el CFN sigui predominant al camp (més del 50%).

Període de modificació de la DUN

El període de presentació de la DUN va de l’1 de febrer al 30 de maig. Un cop finalitzat el termini per a la presentació de la sol·licitud única, fins el 31 de maig s’obre un període de modificacions en el qual, com a novetat, es podran incloure nous règims de pagaments directes o mesures de desenvolupament rural, afegir parcel·les individuals o drets de pagament individuals.

Accés a la informació declarada pels propietaris de la parcel·la

El titular cadastral de les parcel·les sobre les que s’ubiquin els recintes objecte d’una sol·licitud d’ajuda tindrà dret, amb observança de les normes de protecció de dades de caràcter personal, d’accés a la informació relativa a la presentació de sol·licituds d’ajudes directes sobre les seves parcel·les i als cultius declarats .

A més, les dades de la declaració relatives a la identificació del sol·licitant, així com a la declaració de cada recinte, pel que fa al règim de tinença i al cultiu declarat en el mateix, es facilitaran a la Direcció General del Cadastre.

Joves agricultors

Un jove agricultor o un agricultor que iniciï la seva activitat té la possibilitat de sol·licitar drets de pagament bàsic a la reserva nacional. En el cas que el jove agricultor sigui soci d’una persona jurídica, per poder gaudir dels drets caldrà que aquest acrediti el control efectiu sobre la societat, és a dir, que la seva participació en el capital social de sigui més de la meitat del capital social total d’aquesta i que posseeix més de la meitat dels drets de vot dins de la mateixa. Com a novetat, aquesta condició s’haurà de complir en l’any de presentació de la primera sol·licitud de drets de pagament bàsic per part de la persona jurídica.

Cessions de drets de pagament

Com a norma general, en el cas de la venda o arrendament de drets de pagament sense terres es restituirà a la reserva nacional el 20% del valor de cada dret, excepte en el cas que es tracti de cessions per la totalitat dels drets realitzades per productors l’import total de drets de pagament bàsic sigui inferior als 300 euros.  A partir de 2018, no s’aplicarà aquesta retenció a les vendes o arrendament de drets de pagament sense terres, realitzades per joves agricultors.

No Comments

Post A Comment